V Tomto Článku:

Rozvaha je účetní závěrka, která shrnuje finanční situaci společnosti k určitému datu, obvykle koncem fiskálního čtvrtletí nebo roku. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty nebo výkazu o peněžních tocích vykazuje rozvaha přehled operací, zatímco ostatní finanční výkazy vykazují finanční výsledky získané v průběhu celého období, jako je fiskální čtvrtletí nebo rok. Rozvaha je formátována tak, aby zobrazovala aktiva společnosti v poměru k jejímu závazku a vlastnímu kapitálu. Celková aktiva se vždy rovná celkovým závazkům plus vlastnímu kapitálu.

podnikatel drží tablet s grafikou na obrazovce

Muž drží tabulku na tabletu.

Rada pro finanční účetní standardy

FASB má vliv na domácí účetní standardy prostřednictvím obecně uznávaných účetních zásad. FASB je nezávislá a soukromá nezisková obchodní skupina pověřená průmyslovými a regulačními orgány s dohledem a poskytováním pokynů pro přípravu účetní závěrky v soukromém průmyslu. Regulační orgány, jako je Komise pro cenné papíry a burzu a Rada pro dohled nad účetnictvím pro veřejné podniky, společně s obchodními skupinami, jako je například Americký institut certifikovaných veřejných účetních, ovlivňují také vydávání norem. Tyto subjekty spolupracují s vydáním standardů na základě informací od konkrétního odvětví. Rozvaha odráží údaje plynoucí z výkazu zisku a ztráty a odráží zkrácené shrnutí potenciálně obrovského počtu deníků.

Oblasti pokryté GAAP

Normy GAAP mají obrovský dopad na formát rozvahy. Vyžadují se komplexní účetní metodiky s nejmenšími detaily. Například podle pravidel GAAP musí být rozvahový název buď "rozvaha", "výkaz o finanční pozici" nebo "výkaz o finanční situaci". GAAP také poskytuje rozdíly v zobrazení, zveřejňování, rozpoznávání a měření. Normy GAAP se snaží podporovat jednotnost tak, aby byla rozvaha společnosti důsledně prezentována. Pokyny týkající se zveřejnění jsou poskytovány. Například GAAP vyžaduje, aby měna, ve které jsou účetní závěrky připraveny, byla viditelně zobrazena. To se týká jak malých, tak velkých společností.

Základní požadavky na formátování

Normy GAAP udržují obecný požadavek na konzistentní a srovnatelnou prezentaci s použitím konzistentního formátování a terminologie v časových obdobích a mezi finančními výkazy. Úroveň vykazování musí být zveřejněna v rozvaze tak, aby čtenář věděl, zda je rozvaha konsolidovaná, nebo rozvahu pouze pro mateřské společnosti. Materiálové položky by měly být označeny jako takové a měly by být viditelněji zobrazovány s ohledem na formu a pořadí než nehmotné předměty. Položka je významná, pokud by její nesprávnost vedla k významnému riziku auditu nebo pokud představuje vysokou koncentraci ve vztahu k ostatním položkám téhož účetní závěrky. Například pokud se jedná o jediný majetek, který se rovná 20% celkových aktiv, je pravděpodobně podstatný. Záporné údaje je třeba jasně vidět. Převážná většina amerických společností používá základní formát, v němž jsou uvedeny aktiva, aby vizuálně předaly oddělitelnost od závazků a vlastního kapitálu. To posiluje myšlenku rovnováhy.

Objednací řád

Na straně aktiv rozvahy účetní standard GAAP vyžaduje, aby byly krátkodobá aktiva vykazována odděleně od dlouhodobých aktiv včetně dlouhodobého majetku. Krátkodobé závazky musí být vykazovány odděleně od dlouhodobých závazků. Oběžná aktiva a závazky jsou očekávány, že budou realizovány / likvidovány v rámci delšího jednoho roku nebo běžného hospodářského cyklu. Veškerá aktiva jsou vykazována v sestupném pořadí v rámci každé kategorie, zatímco závazky jsou vykazovány ve vzestupném pořadí podle splatnosti. V části vlastního kapitálu jsou položky vlastního kapitálu uvedeny v sestupném pořadí na základě prioritních pohledávek v případě likvidace. Přednostní akcie jsou například uvedeny výše - před běžnými akciemi, protože přednostní akcionáři se nacházejí nad společnými akcionáři v hierarchii likvidace.


Video: