V Tomto Článku:

V účetnictví nejsou všechny výdaje v hotovosti výdajem na výkaz zisku a ztráty. Naopak, při použití účetnictví na základě časového rozlišení mohou do výkazu zisku a ztráty dojít k výdajům, aniž by byly v daném okamžiku uvedeny žádné hotovostní platby. Výdaje příštích období jsou náklady, které společnosti vznikly, ale dosud nebyly uhrazeny, což může ještě ovlivnit výkaz zisku a ztráty společnosti. Avšak časově rozlišený náklad je sám o sobě účet rozvahy v rozvaze a pozdější splacení závazku nemá vliv na výkaz zisku a ztráty společnosti.

Časově rozlišená nákladová definice

Výdaje příštích období jsou penězami poskytnutými stranám, které společnosti poskytly určité operační vstupy za úvěrových podmínek, jako jsou materiály, práce nebo služby. Výdaje příštích období jsou často ve formě splatných účtů, závazkového účtu v rozvaze. Splatné běžné účty mohou zahrnovat cokoli od splatné mzdy, nájemné splatné z daně z příjmů a splatné úroky. Společnosti zaznamenávají různé nepeněžní výdaje v okamžiku jejich vzniku a vykazují ve výkazu zisku a ztráty jako odpočty z čistého zisku.

Zvýšení nárůstu výdajů

Společnosti zpočátku zaznamenávají nárůst výdajů vzniklých v okamžiku, kdy dochází k připsání výdajů vzniklých v minulých účetních obdobích nebo závazků v rozvaze. Zvýšení výdajů příštích období také zvyšuje účet příjmů související s výkazy zisku a ztráty, a tak by společnosti debetovaly účet výdajů a přidaly je jako nákladovou položku do výkazu zisku a ztráty. Výsledkem toho je, že nárůst výdajů příštích období má dopad na výkaz zisku a ztráty.

Zvýšený nárůst výdajů

Snížení časově rozlišených nákladů nastane, když společnosti splácejí své splatné závazky splatné v pozdějších obdobích. Aby bylo možné zaznamenat snížení výdajů vzniklých nabýt, společnosti zúčtují zaúčtované platby za účelem snížení částky účtů splatných jako závazek a úvěrové hotovosti za částku hotovostní platby. Takové hotovostní výdaje nejsou nákladem běžného účetního období, jelikož související náklady vznikly a byly zaznamenány v dřívějším období. Snížení časově rozlišených nákladů proto nemá vliv na výkaz zisku a ztráty.

Ztráta časově rozlišených nákladů

Neúspěch zaznamenat časově rozlišený náklad podhodnotí odpovědnost společnosti na rozvaze a související náklady ve výkazu zisku a ztráty a tím nadhodnotí čistý zisk. Zaznamenávání časově rozlišených nákladů se často označuje jako úprava položek, které společnosti běžně provádějí na konci účetního období. Koncové opomenutí zápisu nahromaděných nákladů se může někdy dělat, protože naběhlé výdaje nemají vždy jasně probíhající odpovídající obchodní transakce, na kterých denících jsou založeny.


Video: